Support
www.tshirtlism.com
099-535-6694 , 095-998-9961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ราคาสกรีนเสื้อ

วันที่: 06-08-2013

วิธีการคำนวณราคาสกรีนเสื้อ

ราคาสกรีนเสื้อ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ค่าบล๊อกสกรีน และค่าสีสกรีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

1.ค่าบล๊อกสกรีน จะคำนวณค่าบล๊อกสกรีนตาม ขนาดของลายสกรีน ว่าเป็นขนาด a3 หรือ a4 ลายสกรีน สีสกรีน และจำนวนตำแหน่งที่ใช้สกรีน ยกตัวอย่างเช่น สั่งสกรีนเสื้อยืดสีขาวจำนวน 200 ตัว เป๊นตัวอักษร สีส้มและสีแดง 2 ตำแหน่ง ที่หน้าอกซ้ายขนาด 3 นิ้ว และกลางหลัง ขนาด 7 นิ้ว ตามตัวอย่างข้างต้น จะใช้ 4 บล๊อกสกรีน โดยเป็นบล๊อกสกรีนที่หน้าอกซ้าย 2 บล๊อก คือบล๊อกสีส้ม 3 นิ้วและบล๊อกสีแดง 3 นิ้ว สำหรับที่ตำแหน่งกลางหลังก็ใช้ 2 บล๊อกเช่นกัน คือบล๊อกสีส้มขนาด 7 นิ้วและบล๊อกสีแดงขนาด 7 นิ้ว สั่งจำนวน 200 ตัวจะคิดค่าบล๊อกบล๊อกละ 150 บาท จำนวน 4 บล๊อก (เมื่อคิดเป็นต่อตัว จะตกตัวละ (150*4)/200=3 บาทต่อตัว )

กรณีต้องการขอซื้อ บล๊อกสกรีนคิดเพิ่มบล๊อกละ  500 บาทต่อขนาด

2.ค่าสีสกรีน จะคำนวณจาก จำนวนสีสกรีน และจำนวนตำแหน่งที่ใช้สกรีน โดยจะผันแปรตามจำนวนเสื้อที่สั่งสกรีน จากตัวอย่างข้างต้น จะใช้ 2 ตำแหน่งคือหน้าอกซ้ายและกลางหลัง และใช้ตำแหน่งละ 2 สี จำนวน 200 ตัวโดยแบ่งวิธีการคำนวณออกตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

           ที่ตำแหน่งหน้าอกซ้าย ใช้ 2 สี โดยสีแรกคิด 10 บาท สีที่สองคิด 8 บาท รวมเป็น 18 บาท ทั้งหมดจำนวน 200 ตัวคิดเป็นเงิน 18*200 เท่ากับ 3,600 บาท

           ที่ตำแหน่งกลางหลัง ใช้ 2 สีเช่นกัน โดยวิธีการคำนวณเช่นเดียวกัน สีแรกคิด 10 บาท สีที่สองคิด 8 บาท รวมเป็น 18 บาท ทั้งหมดจำนวน 200 ตัวคิดเป็นเงิน 3,600 บาทเช่นเดียวกัน 

             รวมค่าสีสกรีน 2 ตำแหน่ง เป็นเงิน 3,600+3,600 เท่ากับ 7,200 บาท (เมื่อคิดเป็นต่อตัว จะตกตัวละ 7,200/200= 36 บาทต่อตัว)

ดังนั้น ค่าสกรีนทั้งหมด เท่ากับ 7,200 บวกค่าบล๊อก 600  รวมเป็น 7,800 บาท

 

เงื่อนไขในการวางมัดจำค่าสกรีน 30% ของรายจ่ายค่าสินค้าค่ะ และ ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ ai หรือ photoshop เข้าเมลล์  tshirtlism@gmail.com พร้อมทั้งระบุขนาด จำนวนสี และตำแหน่งในการสกรีน เพื่อให้ประเมิณราคา และส่งใบเสนอราคาตอบกลับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนตัดสินใจสกรีนได้ค่ะ 

หรืออยากปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อ  099-535-6694

กรณีที่ลูกค้านำเสื้อจากภายนอก มาให้ที่ร้านทำการสกรีน ทางร้านขอคิดค่าบริการสกรีนเพิ่มขึ้น ตัวละ 5 บาท ค่ะ และถ้าทางลูกค้าต้องการนำบล้อกกลับไปด้วย คิดราคาบล้อกไม้สัก ขนาด A4 บล้อกละ 500 บาท และบล้อกไม้สักขนาด A3 ราคาบล้อกละ 750 บาทค่ะ 

ราคาสกรีน ฟรอยด์เงิน หรือ ฟรอยด์ทอง

   ราคาสกรีน heat tranfer  หรือ ระบบส่งผ่านความร้อน

        การสกรีนโดยใช้ระบบส่งผ่านความร้อน หรือ heat transfer เป็นการอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนของอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกัน เข้ามาใช้ในระบบการสกรีน โดยมีข้อดี คือสามารถออกแบบลวดลายได้ไม่จำกัด และสามารถพิมพ์ได้หลากหลายสี สามารถไล่สีอ่อนเข้มได้อย่างสวยงาม สามารถทำภาพถ่ายเสมือนจริง ลงตัวเสื้อได้ และเริ่มต้นผลิตขั้นต่ำได้ที่ 1  ตัว

          การสกรีนระบบส่งผ่านความร้อนของทางเรา มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ หมึกพิมพ์ ซึ่งของทางเราจะใช้ระบบไม่ละลายน้ำ ซึ่งตัดปัญหาในเรื่องสีตกในการซัก และใช้กระดาษเคมีคุณภาพสูง ทำให้สีที่ออกมามีความชัดเจน สวยงาม และคงทน